Покана за предложения по програма „Еразъм +“

Срок за кандидатстване: от 24 Февруари 2014 до 20 Май 2014

 

Обявена е покана за представяне на предложения по програма „Еразъм +“.

Поканата е по ключово действие 3: Подкрепа за реформиране на политиката – Перспективни инициативи; Експериментални подходи в европейската политика в областта на образованието, обучението и младежта – транснационално сътрудничество за изпълнението на иновативни политики под ръководството на публични органи на високо равнище

Цели

Общата цел на поканата е насърчаване на оценката на системното въздействие на иновативни мерки в политиката чрез полеви изпитания.

Конкретните цели на поканата са:

– да се насърчи транснационалното сътрудничество и взаимното обучение между компетентните органи на най-високо равнище, за да се изпитат и усъвършенстват системите, структурите и процесите за изпълнение на политиката с потенциално съществено въздействие,

– да се улеснят събирането и анализът на съществени доказателства, като се даде възможност на публичните органи да оценяват и наблюдават изпълнението на иновативни политики,

– да се определят основни критерии и условия за ефективно изпълнение и наблюдение на политики,

– да се улеснят възможностите за прехвърляне и разширяване на мащабите.

Приоритетните теми за поканата са:

– оценяване на универсалните умения в основното и средното образование,

– практически предприемачески опит в училище,

– сътрудничество относно иновативни методи за бързо и лесно академично признаване през граница във висшето образование,

– намаляване на броя на възрастните лица с ниска квалификация,

– насърчаване на развитието и интернационализацията на доброволческата дейност на младите хора.

Допустими кандидати

Допустими са предложения от юридически лица, установени в една от държавите членки на ЕС, Исландия, Лихтенщайн, Норвегия, страните-кандидатки за членство в ЕС (Турция, Македония)и Швейцария.
Могат да кандидатстват публични органи на най-високо равнище (министерство или равностойна институция), отговорни за образованието, обучението или младежта в съответния национален или регионален контекст, публични или частни организации или институции, активни в областите на образованието, обучението или младежта, публични или частни организации или институции, извършващи дейности, свързани с образовани, обучение и/или младеж в други социално-икономически сектори (напр. центрове за признаване, търговски камари, търговски организации, културни организации, организации за оценяване, изследователски организации и др.).

Допустими дейности

Дейностите трябва да започнат между 1 декември 2014 г. и 1 март 2015 г. Продължителността на проектите трябва да е между 24 и 36 месеца.

Дейностите, които се финансират по тази покана, включват най-малко:

– Разработване на полеви изпитания относно прилагането на иновативни мерки.

– Паралелно изпълнение на полевите изпитания в различни държави, участващи в проекта, под ръководството на съответните органи.

– Анализ и оценка.

– Повишаване на осведомеността, разпространение и използване на идеята на проекта и на резултатите от него на регионално, национално и европейско равнище по време на изпълнението на проекта и в дългосрочен план.

Бюджет

Общият бюджет, наличен за съвместното финансиране на проекти по настоящата покана, е 10 000 000 евро и е разпределен по следния начин между двете полета на действие:

— Образование и обучение: 8 000 000 евро,

— Младеж: 2 000 000 евро.

Финансовото участие от страна на ЕС не може да надвишава 75% от общата сума на допустимите разходи. Максимален размер на субсидията за проект е 2 000 000 евро.

Крайни срокове:

– Предварителни предложения: 20 май 2014 г.
– Пълни предложения: 2 октомври 2014 г.

Допълнителна информация

Подробни указания за кандидатите и пълният комплект документи за кандидатсване могат да бъдат намерени в Официалния вестник на ЕС, брой C 51 от 22 февруари 2014 г.

 
You must be logged in to post a comment Login