Условия за ползване

УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ НА САЙТА

МОЛЯ ПРОЧЕТЕТЕ ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ ВНИМАТЕЛНО. ВЛИЗАЙКИ И ИЗПОЛЗВАЙКИ ТОЗИ УЕБСАЙТ И НЕГОВИТЕ СТРАНИЦИ (ОБЩО ТОЗИ „САЙТ”) ВИЕ СЕ СЪГЛАСЯВАТЕ С  И ПРИЕМАТЕ ИЗЦЯЛО ВСИЧКИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ.

359 ГРУП МОЖЕ  ДА ПРОМЕНЯ УСЛОВИЯТА ЗА ПОЛЗВАНЕ И ПРОМЕНИТЕ ЩЕ БЪДАТ ПУБЛИКУВАНИ НА ТОЗИ САЙТ. АКО ПРОДЪЛЖАВАТЕ ДА ВЛИЗАТЕ И ПОЛЗВАТЕ САЙТА СЛЕД ПУБЛИКУВАНЕТО НА КАКВИТО И ДА Е ПРОМЕНИ, СЕ ПРИЕМА ЧЕ СТЕ СЪГЛАСЕН С ПРОМЕНИТЕ. АКО НЕ ЖЕЛАЕТЕ ДА БЪДЕТЕ ОБВЪРЗАН С ТЕЗИ УСЛОВИЯ ЗА ПОЛЗВАНЕ, ПРЕУСТАНОВЕТЕ ДОСТЪПА СИ ДО ТОЗИ САЙТ НЕЗАБАВНО.

Авторската работа съдържаща се в този сайт, включително, но не само текст, дизайн, софтуер, снимки, графики, звук, записи, информация за източници и съдържание са собственост на 359 ГРУП. Такава авторска работа и извънредно лицензирани материали са защитени от международните закони и договори за защита на авторските права, и не могат да бъдат променяни, копирани, репродуцирани, публикувани, изтегляни, препращани, показвани публично, използвани за производство на неоригинални произведения, свързвани, прехвърляни, продавани или използвани по друг начин за публична или комерсиална цел без изричното писмено съгласие на 359 ГРУП .

Забележка по отношение на Търговска марка
359 GROUP.BG  е търговска марка на 359 ГРУП ООД, дружество, регистрирано в София по българското законодателство.  Други отличителни думи и символи използвани в този сайт за идентифициране на 359 ГРУП или продукти и услуги предлагани от компанията, са търговски марки или служебни знаци на 359 ГРУП. Не можете да променяте, копирате, възпроизвеждате, публикувате, изтегляте, препращате, показвате публично, използвате за производство на неоригинални произведения, продавате или използвате по друг начин за публична или комерсиална цел, която и да е търговска марка или служебен знак без изричното писмено съгласие на 359 ГРУП.

Предоставяне на информация
Всяка информация, която Вие изпращате на 359 ГРУП чрез този уеб-сайт, става собственост на 359 ГРУП . Такава информация следва да бъде използвана свободно за всякакви цели, включително идеи, концепции и познания или техники съдържащи се в тази информация. 359 ГРУП не може да бъде задължавана да третира изпратената информация като конфиденциална, освен ако това е предварително договорено или се изисква от закона.

Cookies
Този уеб-сайт използва cookies.

Използване на Информация и Материали 
Този сайт е създаден само с информационна цел и не е предвидено да бъде използван за получаване на  законов, счетоводен или друг професионален съвет.
Съдържанието на този сайт, включително сроковете, условията и описанията в него могат да бъдат променяни без предварително уведомление. Неоторизирана употреба или влизане в този сайт, както и злоупотребата с пароли или информация съдържаща се в този сайт са строго забранени.

Не всички продукти и услуги представени в този сайт са налични във всички географски райони.  Използването на конкретни продукти и услуги е предмет на финално потвърждение от 359 ГРУП. По отношение на информацията, продуктите и услугите предлагани чрез този сайт 359 ГРУП

не извършва разпространение или привличане, на което и да е лице да използва каквато и да е информация, продукти, услуги или материали в юрисдикция, където такава информация, продукти, услуги или материали са забранени от закона. Информацията съдържаща се в този сайт не е предназначена за предлагане или привличане на покупка на ценни книжа на 359 ГРУП или други ценни книжа или финансови инструменти.
 

Връзки с други сайтове
359 ГРУП може да публикува в този сайт връзки и препратки към Уеб-сайтове поддържани и управлявани от трети страни, достъпът до които можете да имате достъп единствено по ваша преценка. 359 ГРУП не проследява и не носи отговорност за съдържанието, което можете да откриете при препратка към тези  уеб-сайтове. Публикуването на връзки в този сайт не означава препоръка или одобрение от страна на 359 ГРУП  на мнения, идеи, стоки, продукти, информация или услуги предлагани чрез тези свързани уеб-сайтове. Вашето участие  в които и да свързани сайтове, включително плащане и доставка на каквито и да е стоки, продукти или услуги се основава единствено на вашите отношения със доставчика на свързания сайт. 359 ГРУП не осъществява контрол над такива уеб-сайтове на трети страни и не представя и не  дава  никакви гаранции по отношение на съдържанието или на стоки, продукти или услуги предлагани чрез такива сайтове на трети страни. Вие изрично се съгласявате, че 359 ГРУП не е отговорно за каквито и да е загуби или щети във връзка с вашия достъп, използване или невъзможност да използвате такива уеб-сайтове или съдържание или стоките, продуктите или услугите  предлагани чрез такива уеб-сайтове.

Отказ от гаранция 
ВИЕ ОСЪЩЕСТВЯВАТЕ ДОСТЪП ДО ТОЗИ САЙТ И ГО ИЗПОЛЗВАТЕ НА СВОЯ СОБСТВЕНА ОТГОВОРНОСТ. ТОЗИ САЙТ И НЕГОВОТО СЪДЪРЖАНИЕ, ВКЛЮЧИТЕЛНО ВСИЧКИ ТЕКСТОВЕ, ДИЗАЙН , СОФТУЕР,  ГРАФИКИ, ЗВУЦИ, ЗАПИСИ, ИЗОБРАЖЕНИЯ,  ПРЕПРАТКИ КЪМ ИЗТОЧНИЦИ И ВРЪЗКИ, И ДРУГИ СА ОСИГУРЕНИ „КАКТО СА”, „КЪДЕТО СА” И „ ВЪВ ВИДА, В КОЙТО СА НАЛИЧНИ”, БЕЗ КАКВИТО И ДА Е, ПРЕКИ ИЛИ КОСВЕНИ, ГАРАНЦИИ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, ГАРАНЦИЯ ЗА ИМЕ, ПРОДАВАЕМОСТ, ГОДНОСТ ЗА КОНКРЕТНА ЦЕЛ, ИЛИ НАРУШЕНИЕ. В ДОПЪЛНЕНИЕ НЕ СЕ ДАВА ГАРАНЦИЯ ЧЕ САЙТЪТ ЩЕ ФУНКЦИОНИРА БЕЗ ПРЕКЪСВАНЕ ИЛИ ЧЕ В НЕГО НЯМА ГРЕШКИ, ВИРУСИ ИЛИ „ОПАСЕН КОД”.

Ограничаване на Отговорността 
ПРИ НИКАКВИ ОБСТОЯТЕЛСТВА 359 ГРУП НЯМА ДА БЪДЕ ОТГОВОРНА ЗА КАКВИТО И ДА Е ПОВРЕДИ, ЗАГУБИ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ, ВКЛЮЧИТЕЛНО, НО НЕ САМО, КАКВИТО И ДА Е ПРОПУСНАТИ ПОЛЗИ,  ПРОПУСНАТИ ВЪЗМОЖНОСТИ ИЛИ КАКВИТО И ДА Е ИНДИРЕКТНИ, ПОСЛЕДСТВАЩИ, СЛУЧАЙНИ, СПЕЦИАЛНИ,  НАКАЗАТЕЛНИ ИЛИ ПРИМЕРНИ  ЩЕТИ,  НЕЗАВИСИМО ДАЛИ СА В ДОГОВОР, ГАРАНЦИЯ, ЗАКОНОНАРУШЕНИЕ ( ВКЛЮЧИТЕЛНО НЕБРЕЖНОСТ), ТОЧНО ЗАДЪЛЖЕНИЕ  ИЛИ ДРУГО,  ВЪЗНИКНАЛО В СЛЕДСТВИЕ ИЛИ ВЪВ ВРЪЗКА С  ИЗПОЛЗВАНЕТО ИЛИ НЕВЪЗМОЖНОСТТА ДА БЪДЕ ИЗПОЛЗВАН ТОЗИ САЙТ ИЛИ ЧАСТ ОТ НЕГО, ИЛИ КОЙТО И ДА Е СВЪРЗАН САЙТ, ДОРИ И 359 ГРУП ДА Е УВЕДОМЕНА ЗА РИСКЪТ ОТ ВЪЗНИКВАНЕ  НА ЩЕТИ, ЗАГУБИ ИЛИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ

Освобождаване от отговорност
Вие се съгласявате да защитавате и предпазвате 359 ГРУП и съответните негови директори, членове на ръководството, служители и агенти, от каквито и да  e претенции и разходи, включително разходи за адвокат, възникващи от Ваше нарушение на тези условия за ползване или злоупотреба с този сайт или продуктите или услугите предлагани чрез този сайт.

Допълнителни условия 
Определени страници от този сайт може да съдържат отделни срокове и условия  в допълнение на тези Условия за ползване. В случай на противоречие, такива отделни срокове и условия трябва да бъдат водещи по отношение на продуктите и услугите предлагани или представени  на тези страници.

Право на промяна или прекратяване
359 ГРУП си запазва правото да променя продуктите и услугите предлагани в този сайт. Също така 359 ГРУП си запазва правото да прекратява достъпът Ви до такива продукти или услуги, или достъпът до този сайт, частично или изцяло, по всяко време.

Разделяне 
В случай че някой от сроковете или условията в тези Условия за ползване стане неприложим, останалите  срокове и условия остават в сила, а неприложимите срокове или условия  трябва да бъдат заменени от такива приложими срокове или условия които са най-близки до предвиденото чрез неприложимите срокове или условия.

Водещо законодателство и юрисдикция 
Тези Условия за ползване представляват договор между Вас и 359 ГРУП. Вие се съгласявате че ползването на този сайт от Ваша страна ще се ръководи  и ще се осъществява в съгласие със законите на Република България.